Certifikat & Dokument

Bemix produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta. Vissa produkter är också P-märkta. Våra anläggningar genomgår regelbundna besiktningar av Nordcert/RISE för att säkerställa att kraven på CE-märkning/BBC märkning uppfyllts.

På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i.

ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 14001 som är ett miljöledningssystem som är integrerat i den befintliga verksamheten. Certifikatet är godkänt av RISE Research Institutes of Sweden AB och gäller utveckling, inköp och försäljning av specialbruk och uthyrning och försäljning av Bemix maskiner. Ladda ner certifikat. 

Byggvarudeklarationer

Bemixs byggvarudeklarationer förmedlar information som kan användas för bedömning av en produkts miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Byggvarudeklarationer (BVD) är ett frivilligt system med ett branschgemensamt format, uppbyggt efter Kretsloppsrådet riktlinjer. Läs mer på Byggvarudeklarationers webbplats.

BASTA

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet med systemet är att fasa ut produkter innehållandes ämnen med farliga kemiska egenskaper och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En stor del av Bemixs produkter är godkända och registrerade i BASTA-systemet. Läs mer på Basta webbplats.  

Sunda Hus

SundaHus Miljödata är ett system med hälso- och miljögranskade byggvaror som används i samband med byggnation och fastighetsförvaltning. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten och av SundaHus bedömningskriterier, vilka är baserade på REACH och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Läs mer på Sundahus webbplats.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen utvärderar och bedömer produkters egenskaper och livscykel. Utifrån miljöbedömningar påverkas produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Flera av Bemixs produkter är registrerade hos Byggvarubedömningen.

CE märkning – Prestandadeklaration (DoP) 

Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning (ETA). CE-märkningen anger att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Alla Bemixs produkter som har en harmoniserad standard är CE-märkta.

P-märkning

Märkningen innebär att förutom lag- och myndighetskrav (t.ex. svenska byggregler) uppfylls även marknadens höga krav. P-märket betyder också att produkten eller tjänsten är typprovad och att tillverkarens eller utförarens egenkontroll övervakas av RISE. Några av Bemixs produkter är P-märkta, bland annat A3  och A3 FF. Läs mer på RISE webbplats.  

Miljöcertifiering av byggnader

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas, dock inte byggprodukter. Svanen ställer krav på byggprocesser, material och energibehov. Flera av Bemixs produkter uppfyller kraven i Svanen bilaga 5. Det finns även ett antal andra system för miljöcertifiering på marknaden, till exempel Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Läs mer på Svanens webbplats.