Sertifikater og dokumenter

Bemix-produkter brukes ofte til bygninger som skal være miljøsertifisert etter ulike standarder. For at vurderingen i hvert prosjekt skal bli så god som mulig, tilstreber vi å optimalisere produktene våre både fra et miljø- og kvalitetssynspunkt.

Alle produkter som omfattes av en harmonisert standard er CE-merket. Noen produkter er også P-merket. Våre anlegg gjennomgår jevnlige inspeksjoner av Nordcert/RISE for å sikre at kravene til CE-merking/BBC-merking oppfylles.

På hver produktside er det informasjon om hvilke miljødatabaser produktene er registrert i.

ISO 14001

Vi er sertifisert etter ISO 14001, som er et miljøstyringssystem som er integrert i den eksisterende virksomheten. Sertifikatet er godkjent av RISE Research Institutes of Sweden AB og gjelder utvikling, kjøp og salg av spesialbruk og utleie og salg av Bemix-maskiner. Last ned sertifikat.

Byggevaredeklarasjoner

Bemix sine byggevaredeklarasjoner formidler informasjon som kan brukes til å vurdere et produkts miljøpåvirkning på ulike stadier av livssyklusen. Byggevaredeklarasjoner (BVD) er et frivillig system med bransjedekkende format, strukturert etter Syklusrådets retningslinjer. Les mer på Byggevaredeklarasjoners nettsted.

BASTA

BASTA er bransjens eneste uavhengige miljøvurderingssystem for bygg- og anleggsprodukter. Formålet med systemet er å fase ut produkter som inneholder stoffer med farlige kjemiske egenskaper og å bidra til Sveriges nasjonale miljøkvalitetsmål om et giftig miljø. EU-lovgivning REACH er kjernen i BASTAs krav til kjemikalieinnhold. En stor del av Bemix sine produkter er godkjent og registrert i BASTA-systemet. Les mer på Basta nettsted.  

Sunda Hus

SundaHus Miljödata er et system av helse- og miljøkontrollerte byggevarer som brukes i forbindelse med bygg og eiendomsdrift. Vurderingen av et produkt er basert på leverandørens dokumentasjon av produktet og SundaHus vurderingskriterier som er basert på REACH og Kjemikalietilsynets prioriteringsveileder PRIO. Les mer på Sundahus nettsted.

Byggvarubedömningen

Byggevarevurderingen vurderer og vurderer produktenes egenskaper og livssyklus. Basert på miljøvurderinger påvirkes produktutviklingen mot et giftfritt og godt bygd miljø. Flere av Bemix sine produkter er registrert hos Byggvarubedömningen netsted.

CE-merking – Ytelseserklæring (DoP) 

Byggeprodukter må ha ytelseserklæring og være CE-merket for å selges, dersom de er dekket av en harmonisert standard eller oppfyller en europeisk teknisk vurdering (ETA). CE-merkingen indikerer at produktets egenskaper er vurdert og beskrevet på en enhetlig europeisk måte og at informasjonen er troverdig. Alle Bemix-produkter som har en harmonisert standard er CE-merket.

P-merking

Merkingen betyr at, i tillegg til juridiske og offisielle krav (f.eks. svenske byggregler), oppfylles også markedets høye krav. P-merket betyr også at produktet eller tjenesten er typetestet og at produsentens eller entreprenørens egenkontroll overvåkes av RISE. Noen av Bemixs produkter er P-merket, inkludert A3  og A3 FF. Les mer på RISE nettsted.  

Miljøsertifisering av bygninger

Eneboliger, leilighetsbygg og førskolebygg kan svanemerkes, men ikke byggevarer. Svanen stiller krav til byggeprosesser, materialer og energikrav. Flere av Bemix sine produkter oppfyller kravene i Nordic Swan Annex 5. Det finnes også en rekke andre systemer for miljøsertifisering på markedet, for eksempel Miljöbyggnad, BREEAM og LEED. Les mer på Svanens nettsted.