Betongimpregnering

Varför impregnera armerade betongkonstruktioner?

Armerade betongkonstruktioner bör impregneras för att förhindra nedbrytning av betongen orsakad av vatten- och kloridinträngning. Om konstruktionen inte skyddas mot fuktinträngning och skadliga klorider är det risk att stora skador uppstår.

Fukt är en gemensam nämnare till merparten av betongskador och den vanligaste bidragande orsaken till flera olika typer av skador på en armerad betongkonstruktion.

Genom att stoppa eller begränsa fukttillförseln kan följande skador förhindras:

 • Utan fukt inga frostskador
 • Utan fukt ingen elektrolyt vid karbonatisering (armeringskorrosion)
 • Utan fukt ingen transport av salt som leder till saltfrostskador
 • Utan fukt ingen armeringskorrosion vid inblandning av klorider
 • Utan fukt ingen igensättning av betongens luftporer

Betongimpregnering, med impregneringsspruta

Om hydrofoberande impregnering

Våra impregneringsprodukter är hydrofoberande och silanbaserade. Silanen är det aktiva ämnet som reagerar och skapar ett vattenavvisande och vattenånggenomsläppligt silikonhartsnätverk inuti byggmaterialet. Detta är en avgörande egenskap för att utomhuskonstruktioner av armerad betong ska kunna skyddas mot fuktinträngning och andra skadliga klorider men fortfarande kunna ”andas” och bibehålla diffusionsöppenheten. Det kan vara lätt att tänka att lösningen skulle vara ett helt vattentätt skikt som skyddar betongen mot inträngning av fukt, men betong behöver kunna ”andas”. Det vill säga att fukt måste kunna lämna konstruktionen, annars finns risk för skador av andra orsaker som t.ex. frostsprängningar.

Hydrofobering kan enkelt förklaras med att impregneringen som applicerats på betongytan gör den hydrofila (sugande betongytan) vattenavvisande och på så sätt, stoppar suget.

Betongkonstruktionen måste vara torr och fri från lösa partiklar. Om betongen är fuktig så kan impregneringen inte tränga in som tilltänkt i underlaget. Silanerna i impregneringen sätter sig på luftporernas innerväggar i de mikroskopiskt stora luftbubblorna i betongen. Om det finns smuts i vägen eller vatten i luftporerna så förhindras impregneringsmedlet att tränga in.

I Sverige används vattenavvisande impregneringsmedel på betongkonstruktioner i första hand för att skydda armeringen från korrosion till följd av vägsaltinträngning.

Betongimpregnering från en lift

Normer och krav som ska uppfyllas för hydrofoberande impregneringsprodukter

Krav anläggningskonstruktioner:

 • EN 1504-2, Betongkonstruktioner – produkter och system för skydd och reparation – del 2: Ytskyddsprodukter för betong (hydrofoberande impregnering).
 • AMA Anläggning 23, LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av klorider och vatten.
 • NT Build 515, Testing of hydrophobic impregnation for the protection of concrete structures − Prevention of chloride ingress.

Krav husbyggnadskonstruktioner:

 • EN 1504-2, Betongkonstruktioner – produkter och system för skydd och reparation – del 2: Ytskyddsprodukter för betong (hydrofoberande impregnering).

Betongimpregnering av olika sorter

Beroende på vad som skall impregneras så finns det olika sorters hydrofoberande impregneringar, antingen vätskor eller förtjockade produkter som ofta kallas kräm eller gel. De sistnämnda kan bättre hänga kvar på betongen en längre tid vilket skapar en längre kontakttid och en normalt djupare inträngning. Inträngningsdjupet är beroende av flera faktorer som t.ex. betongens porositet, fukt och temperaturförhållanden vid appliceringen.

Impregnering i vätskeform

Condur Fluid appliceras jämnt på betongytan i 2-3 skikt, och i påföljande lager ”vått på vått”. Mängd impregnering är beroende av betongkvaliteten och fukthalten i underlaget.

Appliceras nedifrån och upp, antingen med lågtrycksspruta eller airless-spruta med lågt tryck, pensel eller roller.

Riktvärde inträngningsdjup

Condur Fluid med 200 g/m² i 2-skikt och på betongkvalitet C 40/50 Vct 0,45. Inträngningsdjup vid 4 % fukt: ~5–9 mm. Endast vägledande data. Vid fler skikt kan inträngningsdjupet ökas ännu mer.

Condur Fluid med bakgrund

Impregnering i krämform

Condur Creme appliceras jämnt på betongytan till önskad skikttjocklek i 1 skikt upp till 400 g/m². Mängd impregnering är beroende av betongkvaliteten och fukthalten i underlaget.

Appliceras antingen med pensel, roller eller airless-spruta. Vid sprutning rekommenderas att ställa in ett tryck på c:a 40 bar, och öka stegvis med 5 bar i taget till önskat resultat på sprutdimman uppnås.

Riktvärde inträngningsdjup

Condur Creme med 400 g/m² i 1 skikt och på betongkvalitet C 40/50 Vct 0,45. Inträngningsdjup vid 4 % fukt: ~ 6–11 mm. Endast vägledande data. Vid fler skikt kan inträngningsdjupet ökas ännu mer.

Condur Creme med bakgrund

Viktigt med rätt förutsättningar och rätt temperaturförhållanden

Temperatur på betongens yta – hur bestäms daggpunkten?

Allmäna regler:

 • Under applicering måste temperaturen i luften vara minst 5 °C och max 35 °C.
 • Under applicering måste temperaturen på ytan vara minst 8 °C och max 30 °C.
 • Under alla omständigheter måste yttemperaturen vara 3 °C över daggpunkten.

Klicka på bilden för större bild.

 

Rabell, fuktkvot

Typisk kvalitetskontroll utförd på borrade kärnor

 • Vattenupptag
 • Penetrationsdjup
 • Kloridinträngning

Testytor (1 m²) bör förberedas för ytor över 500 m². Ett test per 100 kvm total yta rekommenderas. Förbered testområden med olika doser för att se om kraven uppfylls. Prestandan kan bestämmas genom mätning av vattenupptaget eller inträngningsdjupet (jämfört med obehandlat).

Kvalitetskontroll av betongvägg

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD

Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta oss!