Bemix Condur Fluid

Information

Condur Fluid är en hydrofoberande/vattenavvisande impregnering i form av en flytande vätska. Silanbaserad 1-komponents impregneringsvätska, miljövänlig och fri från lösningsmedel. Skyddar betong och armerad betong i väg-, bro- och byggnadskonstruktioner. Lätt att applicera, mycket god inträngningsförmåga och utmärkt vattenavvisande effekt. Levereras i 25 kg och 180 kg fat.

Produktdata

Artikelnummer

1050005

Utseende

Klar/färglös

Densitet

0.88 g/cm³

Flampunkt

42 °C

Molekylvikt

~276.0 g/mol

Silanhalt

~99 %

Viskositet, dynamisk

1.9 mPa·s

Förbrukning

~200–300 g/m² (värden är endast vägledande)

Skikttjocklek

~100–150 g/m²

Appliceringstemperatur yta

Lägsta +8 °C, Högsta +30 °C

Appliceringstemperatur luft

Lägsta +8 °C, Högsta +35 °C

Förpackningsstorlek

25 kg och 180 kg (fat)

Uppfyller krav för hydrofoberande impregnering

Skydd mot inträngning (1.1)
Fuktkontroll (2.1)
Ökad resistivitet genom begränsning av fukthalt (8.1)

Instruktioner

Krav på underlaget

Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen. Betongytor som ska behandlas med hydrofobering ska ha en härdningstid på minst 28 dagar. Avlägsna mindre fasta skikt och slamansamlingar, dammrester och fritt stående vatten. Impregnering bör alltid utföras på yt-torr betong, d.v.s. när betongens yta framträder jämnt torr och inga fuktiga fläckar syns. Fukt i betongens ytzon mäts med lämplig teknik (CM-test eller annan godkänd metod). Betongens fuktighet får vara högst 4 % med rekommenderat riktvärde 3 % (från ytan till ett djup av 20 mm och testad med lämplig metod).

  • Ytans temperatur: Min 3 °C över daggpunkten och inom temperaturområdet 8-30 °C
  • Luftens temperatur: Min 5 °C till max 35 °C
  • Väntetid efter regn: Min 24 tim

Materialberedning

Oförtunnad, klar att användas. Får ej spädas ut. Rör om noggrant innan applicering.

Applicering

  1. Förbehandling av underlag – Om förberedning av underlaget krävs rekommenderas rengöring med borste eller högtryckstvätt. Efter rengöring med högtryckstvätt, låt ytan torka tillräckligt länge, c:a 2 dygn. Det är absolut nödvändigt att vattnet avlägsnas omedelbart för att förhindra mättnad av betongen. Nya ytor, som ännu inte blivit smutsiga, ska rengöras från grova partiklar och dammavlagringar genom att sopas av eller – vid behov – blåsas rena med hjälp av tryckluft.
  2. Hydrofobering – Applicera Condur Fluid jämnt på betongytan i 2-3 skikt, och i påföljande lager ”vått på vått”. Mängd impregnering är beroende av betongkvaliteten och fukthalten i underlaget. Testytor (1 kvm) bör förberedas på den betongyta som ska skyddas för att se om kraven uppfylls med den dosering som används i testerna. Det rekommenderas att förbereda testområden med olika doseringar. Prestandan kan bestämmas genom mätning av vattenupptaget efter 28 dagar (jämfört med obehandlat prov). Appliceras nedifrån och upp, antingen med lågtrycksspruta eller airless-spruta med lågt tryck, pensel eller roller.
  3. Säkerhetsåtgärder – Vid applicering med airless-spruta, se till att skydda och undvik materialspill; förhindra vid vägnära arbeten spill på fordon och vägbana då det kan försämra sikt och greppförmåga. Bemix Condur Fluid får aldrig komma i direkt kontakt med bitumen. Beständighet hos isoleringsmaterial mot Bemix Condur Fluid måste testas för erforderlig temperatur i varje enskilt fall.
  4. Efterbehandling – Efter applicering ska de hydrofoberade ytorna skyddas mot fukt och regn i 24 timmar. Vid oväntat regn, täck över redan impregnerade ytor och stoppa all ytterligare impregnering.