Bemix Condur Creme

Information

Condur Creme är en hydrofoberande/vattenavvisande impregnering i en krämig konsistens. Silanbaserad 1-komponents impregneringskräm, miljövänlig och fri från lösningsmedel. Skyddar betong och armerad betong i väg-, bro- och byggnadskonstruktioner. Appliceras i ett skikt, lång kontakttid och mycket god inträngningsförmåga. Levereras i 25 kg fat.

Produktdata

Artikelnummer

1050015

Utseende

Vit/gul kräm

Densitet

0.9 g/cm³

Flampunkt

64 °C

Molekylvikt

~276.0 g/mol

Silanhalt

80 %

Förbrukning

~200–400 g/m² (värden är endast vägledande)

Max skikttjocklek

400 g/m²

Appliceringstemperatur yta

Lägsta +8 °C, Högsta +30 °C

Appliceringstemperatur luft

Lägsta +8 °C, Högsta +35 °C

Förpackningsstorlek

25 kg (fat)

Arbetstryck airless-spruta

~40-70 bar

Uppfyller krav för hydrofoberande impregnering

Skydd mot inträngning (1.1)
Fuktkontroll (2.1)
Ökad resistivitet genom begränsning av fukthalt (8.1)

Instruktioner

Krav på underlaget

Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen. Betongytor som ska behandlas med hydrofobering ska ha en härdningstid på minst 28 dagar.
Avlägsna mindre fasta skikt och slamansamlingar, dammrester och fritt stående vatten. Impregnering bör alltid utföras på yt-torr betong, d.v.s. när betongens yta framträder jämnt torr och inga fuktiga fläckar syns. Fukt i betongens ytzon mäts med lämplig teknik (CM-test eller annan godkänd metod). Betongens fuktighet får vara högst 4 % med rekommenderat riktvärde 3 % (från ytan till ett djup av 20 mm och testad med lämplig metod).

  • Ytans temperatur: Min 3 °C över daggpunkten och inom temperaturområdet 8-30 °C
  • Luftens temperatur: Min 5 °C till max 35 °C
  • Väntetid efter regn: Min 24 tim

Materialberedning

Oförtunnad, klar att användas. Får ej spädas ut. Rör om noggrant innan applicering.

Applicering

  1. Förbehandling av underlag – Om förberedning av underlaget krävs rekommenderas rengöring med borste eller högtryckstvätt. Efter rengöring med högtryckstvätt, låt ytan torka tillräckligt länge, cirka 2 dygn. Det är absolut nödvändigt att vattnet avlägsnas omedelbart för att förhindra mättnad av betongen. Nya ytor, som ännu inte blivit smutsiga, ska rengöras från grova partiklar och dammavlagringar genom att sopas av eller – vid behov – blåsas rena med hjälp av tryckluft.
  2. Hydrofobering – Applicera Condur Creme jämnt på betongytan till önskad skikttjocklek, ”vått på vått”, upp till 400 g/m². Mängd impregnering är beroende av betongkvaliteten och fukthalten i underlaget. Testytor (1 kvm) bör förberedas på den betongyta som ska skyddas för att se om kraven uppfylls med den dosering som används i testerna. Det rekommenderas att förbereda testområden med olika doseringar. Prestandan kan bestämmas genom mätning av vattenupptaget efter 28 dagar (jämfört med obehandlat prov). Appliceras antingen med pensel, roller eller airless-spruta. Vid sprutning rekommenderas att ställa in lågt tryck, cirka 40 bar, och öka stegvis med 5 bar i taget till önskat resultat på sprutdimman uppnås.
  3. Säkerhetsåtgärder – Vid applicering med airless-spruta, se till att skydda och undvik materialspill; förhindra vid vägnära arbeten spill på fordon och vägbana då det kan försämra sikt och greppförmåga. Bemix Condur Creme får aldrig komma i direkt kontakt med bitumen. Beständighet hos isoleringsmaterial mot Bemix Condur Creme måste testas för erforderlig temperatur i varje enskilt fall.
  4. Efterbehandling – Efter applicering ska de hydrofoberade ytorna skyddas mot fukt och regn i 24 timmar. Vid oväntat regn, täck över redan impregnerade ytor och stoppa all ytterligare impregnering.