Miljöarbete

MILJÖARBETE

Utveckling, tillverkning och transport av Finjas produkter ska ske med långsiktighet. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen.

Läs mer om miljöarbetet i Finjas miljöpolicy.

Finjas miljömål

  • Vi ska sträva efter att ha nollutsläpp från vår verksamhet till luft, vatten och mark.
  • Vi ska optimera användningen av miljövänliga kemiska produkter i vår verksamhet.
  • Vi ska fortsätta utveckla våra produkter så deras bidrag till utsläpp av CO2 minskar.
  • Vi ska öka mängden återvinningsbart restmaterial från vår produktion.
  • Vi ska sänka vår energiförbrukning och enbart använda el från förnybara källor.
  • Vi ska öka användningen av icke ändliga naturresurser i vår produktion.

Certifikat

Nedan hittar du aktuella certifikat för Bemix.
Iso 14001.pdf