Betongreparation

Betongreparation 

Vi erbjuder reparationsbruk och reparationsbetong för att reparera betong på exempelvis bropelare och balkonger.

Förarbete

Förutsättningen för en lyckad betongreparation är ett korrekt förarbete. Reparationsområdet måste först rengöras noggrant. All skadad betong och armeringskorrosion måste också avlägsnas. Detta kan göras för hand eller med hjälp av mekaniska hjälpmedel till exempel vattenbilning eller blästring. Välj rengöringsmetod med tanke på skadans omfattning. Skadad armering kompletteras eller ersätts.

Täckskikt bör aldrig understiga 20 mm och beroende på typ av konstruktion kan skiktet behöva vara mycket större än så. För att undvika hålrum bör reparationsstället ha en lämplig form.

Utan form

Lagningsstället ska vattnas till dess det är fuktigt, det vill säga sugande men inte genomdränkt. Den rengjorda betongen och armeringen täcks därefter med Bemix Korrohäft. Nästa skikt appliceras innan Bemix Korrohäft har torkat. Skadan byggs upp med Bemix R50 som är ett lättarbetat och formbart reparationsbruk.
Lagningar med lägre krav kan åtgärdas med Bemix Betongspackel, vilket passar utmärkt vid många lagningsställen, har en lång bearbetningstid och en smidig konsistens.

Med form

Lagningsstället ska vattnas till dess det är fuktigt, det vill säga sugande men inte genomdränkt. Vid mindre lagningar och vid tunna täckskikt förbehandlas betong och armering med Bemix Korrohäft. Större gjutningar behöver normalt inte förbehandlas med Bemix Korrohäft, om den vattnade betongen har en grov, huggen yta.

Gjutningar utförs med Bemix P3 eller A3 beroende på skikttjocklek. Dessa produkter har en hög beständighet
mot frost, kemikalier och mekanisk nötning. Dessutom ger de armeringen ett bra skydd.

Sprutbetong

Vattenbilade ytor behöver normalt inte ytterligare förbehandling. Torrengjorda ytor tvättas med högtryck och
vatten. Vid applicering av sprutbetong ska ytan vara något sugande. Eventuell frilagd armering behandlas med Bemix Korrohäft. Bemix SP40 påförs sedan med torrsprutningsutrustning. Bruket är baserat på anläggningscement och anpassat till reparationer med krav på låg krympning och sprickbildning. Sprutbetong finns i upp till 6 millimeter.

Efterbehandling

Efter en betongreparation ska bruket eller betongen skyddas mot för snabb uttorkning. Detta kan antingen ske med hjälp av vattenbegjutning eller, om möjligt, genom täckning med plast, alternativt blött tyg, i cirka en vecka. Behandlingen anpassas utifrån vilken produkt som har använts samt rådande klimat.

Om det efter betongreparationen önskas en mer enhetlig ytstruktur kan lagningsstället och omgivande betong, på icke nötningsutsatta ytor, slammas med Bemix Korrohäft.

Läs mer om 
Conrep SR
Bemix R50
Bemix Betongspackel
Bemix P3
Bemix A3
Bemix Korrohäft

 

Betongreparation

Korrohäft för enhetligt och snyggt slutresultat

Behöver du hjälp?

Bemix
010-455 95 00
info@bemix.se

Ladda ned V-CARD